wrz
28
2021

Puszcza Białowieska: Ręce precz i oczy na!

Lasy starodrzewu mają wybitną wartość przyrodniczą, stanowią jednak mniej niż 1% powierzchni Europy powierzchnia leśna2. Puszcza Białowieska, podzielona pomiędzy Polskę i Białoruś, jest wyjątkowa, ponieważ reprezentuje
największa pozostałość nizinnego starodrzewu o niskim śladzie ludzkim i najlepiej zachowana nizinna las, który wciąż mamy w Europie. Jest nieocenionym ośrodkiem różnorodności gatunkowej, strukturalnej i genetycznej, gdzie przetrwały liczne wyspecjalizowane organizmy leśne. Ta duża różnorodność jest wynikiem blisko dwunastu tysiące lat nieprzerwanego zalesienia i działania naturalnych procesów, w tym zakłócania przez wiatry, pożary i epidemie owadów2,3, które nadal działają z ograniczonym wpływem na człowieka.

Puszcza Białowieska jest niezastąpionym żywym laboratorium nauk ekologicznych i ewolucyjnych i powinna… stać się podstawowym wzorem dla ochrony przyrody i badań leśnych oraz ważnym punktem odniesienia dla nauka o ochronie przyrody i nowoczesne leśnictwo. Wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, wymagają zachowanie dużych powierzchni referencyjnych odłogowanych, na których procesy związane z ekosystemem leśnym można utrzymać odporność i przystosowanie do nowych warunków środowiskowych. Społeczeństwo i nauka pilnie potrzebują obszarów referencyjnych, takich jak Puszcza Białowieska, aby zbadać naturalną zdolność przyrody do przystosowania się do klimatu zmian i opracowania funkcjonalnych polityk przystosowania się do zmian klimatu w lasach gospodarczych,

Puszcza Białowieska jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jej polska część jest również obszarem Natura 2000. Na dwóch trzecich polskiej części Puszczy Białowieskiej nadal trwają prace leśne; oni mają obejmowały pozyskiwanie drewna, sadzenie drzew, ogrodzenia, zagospodarowanie dróg i odwadnianie. Operacje leśne są głównym zagrażają Puszczy Białowieskiej i podważają możliwości dalszego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju rozwój społeczności lokalnych5-11. Ostatnie działania związane z wyrębem zostały uznane za niezgodne z prawem przez Sąd Sprawiedliwość Unii Europejskiej w dniu 17 kwietnia 2018 r.12. Jednak ze względu na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową rozważania, planowane jest dalsze pozyskiwanie drewna13. Przyszłość tego wyjątkowego lasu pozostaje niepewna i niepewna ryzyko.

My, uczestnicy konferencji „Lasy zagrożone: Białowieża i nie tylko” oraz ochrona specjalistów, wyrażają duże zaniepokojenie przyszłością polskiej strony Puszczy Białowieskiej i wzywają do: Polskie, europejskie i międzynarodowe władze do wypełnienia obowiązku ochrony tego cennego i unikalne dziedzictwo przyrodnicze dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz do:

  1. natychmiast zaprzestać wszelkich prac leśnych,
  2. ochrony całej polskiej części Puszczy Białowieskiej jako Parku Narodowego,
  3. wdrożyć opartą na nauce strategię ochrony w celu ochrony procesów ekologicznych i biologicznych
    różnorodność, która jest zgodna z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym, oraz
  4. opracować program, który zabezpiecza potrzeby społeczności lokalnych i promuje ich zrównoważony rozwój
    zagospodarowanie i użytkowanie bezwydobywcze Puszczy Białowieskiej.