wrz
29
2021

STRESZCZENIA MYŚL PRZEWODNIA WYKŁADY

WIDOK Z TROPIKÓW: GLOBALNA REDYSTRYBUCJA I
MODYFIKACJA LASÓW PODKREŚLA ICH GLOBALNĄ WARTOŚĆ DLA
ŁAGODZENIE KLIMATU I OCHRONA GATUNKÓW

Robin L. Chazdon
Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, Connecticut 06269, USA
Centrum Badawcze Lasów Tropikalnych i Ludzi, University of the Sunshine Coast, Maroochydore, Queensland,
Australia

Starożytne lasy tropikalne stanowią ważne na świecie magazyny dwutlenku węgla i bioróżnorodności. Regiony tropikalne obejmują 48% globalnego nienaruszonego krajobrazu leśnego (IFL). Pomimo swoich wyjątkowych walorów, nienaruszone lasy tropikalne giną szybciej niż lasy w innych regionach. Sześćdziesiąt procent całkowitej redukcji globalnego obszaru IFL w latach 2000–2013 miało miejsce w regionach tropikalnych. Utrata zadrzewienia netto w tropikach trwa nadal pomimo przyrostu netto zadrzewienia w strefach podzwrotnikowych, umiarkowanych i borealnych, co wskazuje na globalną redystrybucję zadrzewienia w latach 1982–2016. Degradacja i wylesianie lasów w tropikach w latach 2003–2014 przekształciło lasy tropikalne z globalnego pochłaniacza dwutlenku węgla w globalne źródło dwutlenku węgla. Globalna redystrybucja lasów i przesunięcie obszarów lasów tropikalnych z nienaruszonych do zmodyfikowanych przez człowieka ma poważne konsekwencje dla składowania dwutlenku węgla i ochrony różnorodności biologicznej w skali planetarnej. Oprócz bezpośredniej utraty bioróżnorodności i zasobów węgla, niezrównoważone pozyskiwanie i niekontrolowane rozdrobnienie w regionach lasów tropikalnych zwiększa prawdopodobieństwo pożaru i usunięcia do długoterminowego użytku rolniczego. Same działania konserwatorskie nie są skuteczne, długofalowe rozwiązania mające na celu odwrócenie tych trendów. Pilnie potrzebne są zintegrowane podejścia do odbudowy lasów i krajobrazów, aby zapobiec dalszym katastrofalnym stratom, odzyskać integralność lasów i stworzyć alternatywne łańcuchy dostaw produktów i usług leśnych.

EKOLOGIA I OCHRONA STAREGO LASU:
PODSTAWY

Malcolm L. Hunter, Jr.
Department of Wildlife, Fisheries and Conservation Biology, University of Maine, Orono, Maine 04469-5755,
USA

Proste pytania — na przykład, co to jest starość? Dlaczego to jest ważne? – może mieć skomplikowane odpowiedzi. W szczególności należy dopracować ogólną definicję starości, tj. lasów, które są stosunkowo stare i niezakłócone działalnością człowieka do różnych zastosowań przy użyciu określonych parametrów opartych na lokalnej ekologii i historii użytkowania lasu. Jest to trudne i arbitralne zadanie, ponieważ odpowiednie parametry zazwyczaj występują wzdłuż kontinuum bez wyraźnych progów; na przykład 101-letni stary las nie różni się znacząco od 99-letniego lasu. Podobnie różnorodny zespół walorów charakteryzuje lasy, a większość z nich osiąga najwyższy wyraz w starodrzewie. Niemniej jednak wyróżniają się dwa. Po pierwsze, stare lasy są podstawowe punkty odniesienia dla zrozumienia dynamiki zakłóceń i sukcesji, które leżą u podstaw leśnictwa ekologicznego. Po drugie, ich ogromne nagromadzenie materii organicznej, zarówno martwej, jak i żywej, stanowi siedlisko dla niezliczonych gatunków, z których niektóre są wyjątkowo związane ze starym wzrostem. Rozwiązanie tych problemów jest priorytetem ochrony, ponieważ lasy starodrzewu są rzadkie i zasadniczo niezastąpione w większości krajobrazów.